Regulamin

Regulamin świadczenia usług serwisowych

§1

Postanowienia ogólne

 1. Firma MIService świadczy usługi naprawy urządzeń producenta Xiaomi oraz innych urządzeń elektronicznych typu smartphone, zwane dalej „Usługami”.
 2. Zleceniodawcami MIService mogą być Przedsiębiorcy lub Konsumenci, tzn. osoby fizyczne, które dokonują czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 3. Zleceniodawca poprzez zlecenie wyraża zgodę na wykonanie dla niego Usługi oraz akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji Usługi.

§2

Zlecenie wykonania naprawy

 1. Zleceniodawca zgłasza zlecenie naprawy za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie miservice.pl/zglos_uszkodzenie
 2. Po wprowadzeniu w formularzu przez Zleceniodawcę danych kontaktowych oraz producenta i modelu sprzętu Zleceniodawca otrzyma informację o cenie naprawy. Po akceptacji Zleceniodawca otrzyma informację o nadaniu numeru serwisowego, który jest podstawą do przeprowadzenia czynności serwisowych przez miservice.pl.
 3. W przypadku podania niekompletnych lub nieprawidłowych danych, MIService nie ponosi odpowiedzialności za następstwa tego faktu względem Zleceniodawcy lub osób trzecich, m.in. niemożność odebrania / dostarczenia przesyłki lub jej błędne doręczenie. Wszelkie koszty związane z tym faktem obciążają Zleceniodawcę.
 4. Zleceniodawca ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć sprzęt przed uszkodzeniem i zniszczeniem mogącym powstać w transporcie.
 5. Po otrzymaniu przesyłki serwisanci MIService sprawdzają stan opakowania przesyłki oraz stan urządzenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu przesyłki, następuje spisanie protokołu szkody, a samo urządzenie jest poddawane szczegółowym testom, czy uszkodzenia widoczne na opakowaniu mogły spowodować jakiekolwiek uszkodzenia urządzenia.
 6. W przypadku, jeżeli opakowanie zewnętrzne przesyłki nie nosi śladu uszkodzenia, a stan przesłanego urządzenia wskazuje na inne uszkodzenia niż wynika to ze zlecenia naprawy, które złożył Zleceniodawca, obsługa klienta MIService niezwłocznie skontaktuje się ze Zleceniodawcą celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 7. Jeżeli nie ma zastrzeżeń co do przesyłki i samego urządzenia, zostaje ono przekazane do działu naprawy, gdzie następuje jego naprawa. W przypadku stwierdzenia przez MIService usterek innych niż zgłoszone w trakcie zlecenia wykonania usług MIService dokona wyceny naprawy tychże usterek i przedstawi nowy kosztorys naprawy Zleceniodawcy drogą mailową lub telefoniczną przed naprawą.
 8. W przypadku braku akceptacji nowego kosztorysu naprawy przez Zleceniodawcę, MIService odsyła przesłane przez Zleceniodawcę urządzenie w stanie, w jakim dotarło ono do MIService.

§3

Koszty Usługi

 1. Informacja o kwocie za Usługi w zależności od wybranego producenta, modelu i rodzaju usterki zostanie podana drogą mailową lub telefoniczną.
 2. W przypadku, gdy w momencie otrzymania urządzenia przez MiService, serwisanci stwierdzą iż zakres usterek w urządzeniu jest większy niż zgłaszany przez Zleceniodawcę, MIService niezwłocznie kontaktuje się ze Zleceniodawcą celem wyjaśnienia sytuacji oraz akceptacji co do kwoty naprawy, jeżeli cena naprawy, określona po weryfikacji na miejscu w serwisie jest wyższa niż cena ustalona wcześniej.
 3. W przypadku wskazania przedziału zakresu cenowego „od – do” za naprawę zgodną z parametrami wskazanymi przez Zleceniodawcę, MIService gwarantuje, że cena maksymalna za naprawę nie zostanie przekroczona. Może być ona niższa, w zależności od stopnia uszkodzenia urządzenia po weryfikacji w siedzibie firmy.

§4

Zabezpieczenie danych

 1. Zleceniodawca przed przekazaniem urządzenia do naprawy zobowiązany jest do utworzenia kopii zapasowej danych przechowywanych na urządzeniu.
 2. Na wyraźne zlecenie Zleceniodawcy, zawarte w zgłoszeniu serwisowym i za dodatkową opłatą określoną przez MIService, serwis może zabezpieczyć dane znajdujące się na urządzeniu o ile stan techniczny urządzenia pozwala na jej wykonanie.
 3. MIService nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na sprzęcie i innych nośnikach przekazanych ze sprzętem do naprawy.

§5

Wykonanie naprawy

 1. MIService gwarantuje wykonanie naprawy w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od momentu otrzymania urządzenia.
 2. Czas wykonania naprawy może się wydłużyć ze względu na przypadku losowe, o czym Zleceniodawca zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.
 3. W przypadku gdy cena naprawy, określona po weryfikacji na miejscu w serwisie, jest wyższa niż wskazana przez MIService, obsługa klienta kontaktuje się ze Zleceniodawcą drogą mailową lub telefoniczną, aby uzyskać jego akceptację co do kwoty naprawy. Do czasu uzyskania akceptacji ze strony Zleceniodawcy, wszelkie dalsze czynności zostają zawieszone.
 4. Po wykonanej naprawie, MIService testuje urządzenie. Po pomyślnych testach kontaktuje się ze Zleceniodawcą, celem ustalenia rodzaju płatności za usługę.
 5. Po uregulowaniu płatności lub wyborze płatności przy odbiorze przez Zleceniodawce, MIService odsyła przesyłkę za wskazany przez Zleceniodawcę adres.
 6. MIService zwróci zużyte części tylko na wyraźne życzenie Zleceniodawcy. Elementy zużyte podczas naprawy są poddawane utylizacji.

§6

Zwrot naprawionego sprzętu do Zleceniodawcy

 1. Naprawiony sprzęt zostanie zwrócony za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Zleceniodawcę. W przypadku braku wskazania, przesyłka odsyłana jest na adres nadawcy.
 2. Zleceniodawca ma obowiązek sprawdzić stan oraz zawartość przesyłki przy odbiorze w obecności kuriera (WAŻNE!). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (np. uszkodzenia opakowania, uszkodzenia sprzętu, niekompletności) Zleceniodawca ma obowiązek spisać z kurierem protokół szkody, a następnie niezwłocznie poinformować MIService drogą mailową lub telefoniczną o zaistniałej sytuacji, w celu dochodzenia ew. odszkodowania od kuriera.

§7

Rozliczenie za Usługę

 1. Koszt naprawy zostanie podany na paragonie lub fakturze dołączonej do przesyłki zwrotnej po zrealizowaniu naprawy.
 2. Zapłata za Usługę następuje w momencie odbioru urządzenia przez Zleceniodawcę, przedstawicielowi firmy kurierskiej, który dostarcza urządzenie Zleceniodawcy lub poprzez wpłatę z góry na konto bankowe.
 3. W przypadku braku odebrania urządzenia od MIService w terminie 1 miesiąca od daty naprawy urządzenia, MIService może rozpocząć naliczać dodatkowe opłaty za magazynowanie urządzenia.

§8

Gwarancja na Usługi i części

 1. MIService udziela 100-dniowej gwarancji na wykonaną Usługę wymiany szyby / wyświetlacza oraz 60 dni na inne podzespoły wykorzystane w procesie naprawy.
 2. W okresie gwarancji MIService usunie wszelkie usterki podlegające gwarancji bezpłatnie.
 3. Dostarczenie i odebranie urządzenia z MIService leży po stronie Zleceniodawcy.
 4. Koszty przesyłki kurierskiej w obie strony ponosi Zleceniodawca.
 5. Okres gwarancji zaczyna się w dniu wydania urządzenia Zleceniodawcy przez MIService.
 6. Gwarancji udzielanej przez MIService nie podlegają inne elementy składowe urządzenia.
 7. Gwarancji udzielonej przez MIService nie podlegają usterki wynikające z normalnej eksploatacji i zużycia oraz powstałe w wyniku niezgodnej z przeznaczeniem lub nieprawidłowej eksploatacji urządzenia.
 8. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń będących wynikiem: modyfikacji sprzętu bądź oprogramowania, uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych na skutek zalania lub działania wilgoci, uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania, uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym przez producenta urządzenia.

§9

Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane:
 2. - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@miservice.pl - w odpowiedzi Zleceniodawca otrzyma Formularz Reklamacyjny, który należy wypełnić i dostarczyć wraz z urządzeniem do MIService

 3. Reklamacja pisemna powinna być złożona w sposób zapewniający identyfikację Klienta (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, numer telefonu i adres e-mail, oraz numer zgłoszenia przypisany do usługi, którego dotyczy reklamacja). Zgłoszone reklamacje nie dające możliwości jednoznacznej identyfikacji Klienta lub usługi nie będą rozpatrywane. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Odpowiedź udzielana jest w terminie do 21 dni roboczych od daty wpływu reklamacji i Sprzętu do firmy. Z zastrzeżeniem możliwości wystąpienia opóźnienia.
 4. Usterka związana z przedmiotem reklamacji zostanie usunięta bezpłatnie z wyłączeniem kosztów przesyłki do/z serwisu.

§10

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. MIService zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie.
 3. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich zamieszczenia na stronie MIService.pl z tym zastrzeżeniem, że nie odnoszą się do Usług rozpoczętych przed zamieszczeniem aktualizacji Regulaminu.
 4. Jakiekolwiek spory będą załatwiane polubownie.
 5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących, sądem właściwym będzie sąd powszechny.