Regulamin

Regulamin świadczenia usług serwisowych

§1

Postanowienia ogólne

 1. Firma MIService Łukasz Cieplicki przy ulicy Choszczeńskiej 41, 73-210 Recz, nr NIP 5941584823, nr REGON 365879995 zwana dalej MIServce świadczy usługi naprawy urządzeń producenta Xiaomi oraz innych urządzeń elektronicznych typu smartphone, tablet i laptop producentów, których pełna lista znajduje się na stronie miservice.pl, zwane dalej „Usługami”.
 2. Zleceniodawcami MIService mogą być Przedsiębiorcy lub Konsumenci, tzn. osoby fizyczne, które dokonują czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 3. Kwota pieniężna, o której będzie mowa w niniejszym regulaminie, będzie zawierać całość kosztów Usługi (koszty transportu w obie strony, części zamienne oraz robocizna w zakresie wskazanym w zleceniu Usługi).
 4. Zleceniodawca poprzez zlecenie wyraża zgodę na wykonanie dla niego Usługi oraz akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji Usługi.

§2

Zlecenie wykonania naprawy

 1. Zleceniodawca zgłasza zlecenie naprawy za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie miservice.pl/zglos_uszkodzenie lub kontaktując się telefonicznie pod numer telefonu 796 762 924
 2. Po wprowadzeniu w formularzu przez Zleceniodawcę danych kontaktowych: imienia i nazwiska / nazwy firmy, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail oraz producenta i modelu sprzętu Zleceniodawca otrzyma informację o cenie naprawy. Po akceptacji Zleceniodawca otrzyma informację o dacie i godzinie odbioru sprzętu przez kuriera, z miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę.
 3. W przypadku podania niekompletnych lub nieprawidłowych danych, o których mowa w §2/2, MIService nie ponosi odpowiedzialności za następstwa tego faktu względem Zleceniodawcy lub osób trzecich, m.in. niemożność odebrania / dostarczenia przesyłki lub jej błędne doręczenie. Wszelkie koszty związane z tym faktem obciążają Zleceniodawcę.
 4. Zleceniodawca ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć sprzęt przed uszkodzeniem i zniszczeniem mogącym powstać w transporcie.
 5. Zleceniodawca ma obowiązek wydać kurierowi kompletne urządzenie, wraz ze wszystkimi akcesoriami, których razem z nim Zleceniodawca używa (kabel USB, ładowarka, itp.), nawet jeżeli nie są one związane bezpośrednio z charakterem zgłoszonej usterki.
 6. Po otrzymaniu przesyłki pracownicy MIService sprawdzają stan opakowania przesyłki i stan samego urządzenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu przesyłki, następuje spisanie protokołu szkody, a samo urządzenie jest poddawane szczegółowym testom, czy uszkodzenia widoczne na opakowaniu mogły spowodować jakiekolwiek uszkodzenia samego urządzenia.
 7. W przypadku, jeżeli opakowanie zewnętrzne przesyłki nie nosi śladu uszkodzenia, a stan przesłanego urządzenia wskazuje na inne uszkodzenia niż wynika to ze zlecenia naprawy, które złożył Zleceniodawca, obsługa klienta MIService niezwłocznie skontaktuje się ze Zleceniodawcą celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 8. Jeżeli nie ma zastrzeżeń co do przesyłki i samego urządzenia, zostaje ono przekazane do działu naprawy, gdzie następuje jego naprawa. W przypadku stwierdzenia przez MIService usterek innych niż zgłoszone w trakcie zlecenia wykonania usług MIService dokona wyceny naprawy tychże usterek i przedstawi nowy kosztorys naprawy Zleceniodawcy drogą mailową.
 9. W przypadku braku akceptacji nowego kosztorysu naprawy przez Zleceniodawcę, MIService odsyła przesłane przez Zleceniodawcę urządzenie w stanie, w jakim dotarło ono do MIService.

§3

Koszty Usługi

 1. Informacja o kwocie za Usługi w zależności od wybranego producenta, modelu i rodzaju usterki zostanie podana drogą mailową lub telefoniczną w ciągu maksymalnie 12 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia usterki przez Zleceniodawcę.
 2. Wskazanie jednej określonej ceny za naprawę zgodną z parametrami wskazanymi przez Zleceniodawcę oznacza, że MIService gwarantuje jej wykonanie w tejże kwocie.
 3. W przypadku, gdy w momencie otrzymania urządzenia przez MiService, serwisanci stwierdzą iż zakres usterek w urządzeniu jest większy niż zgłaszany przez Zleceniodawcę, MIService niezwłocznie kontaktuje się ze Zleceniodawcą celem wyjaśnienia sytuacji oraz akceptacji co do kwoty naprawy, jeżeli cena naprawy, określona po weryfikacji na miejscu w serwisie, jest wyższa niż cena ustalona wcześniej.
 4. W przypadku wskazania przedziału zakresu cenowego „od – do” za naprawę zgodną z parametrami wskazanymi przez Zleceniodawcę, MIService gwarantuje, że cena maksymalna za naprawę nie zostanie przekroczona. Może być ona niższa, w zależności od stopnia uszkodzenia urządzenia po weryfikacji w siedzibie firmy.

§4

Zabezpieczenie danych

 1. Zleceniodawca przed przekazaniem urządzenia do naprawy zobowiązany jest do zabezpieczenia wszelkich danych przechowywanych na urządzeniu.
 2. Na wyraźne zlecenie Zleceniodawcy, zawarte w zgłoszeniu serwisowym i za dodatkową opłatą określoną przez MIService, serwis może zabezpieczyć dane znajdujące się na urządzeniu o ile stan techniczny urządzenia pozwala na jej wykonanie.
 3. MIService nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na sprzęcie i innych nośnikach przekazanych ze sprzętem do naprawy.
 4. W terminie 3 dni od dnia powiadomienia Zleceniodawcy jak w punkcie 2 powyżej, Zleceniodawca może odstąpić od umowy bez ponoszenia żadnych kosztów.

§5

Wykonanie naprawy

 1. MIService dokłada wszelkich starań, aby naprawa została zakończona w następnym dniu roboczym, po otrzymaniu urządzenia. Dotyczy to przypadków, gdy zlecenie naprawy nie wymaga oczekiwania na dodatkowe części zamienne.
 2. Czas wykonania naprawy może wydłużyć się do 30 dni roboczych, w przypadku oczekiwania na części zamienne, o czym Zleceniodawca zostanie poinformowany drogą mailową.
 3. W przypadku gdy cena naprawy, określona po weryfikacji na miejscu w serwisie, jest wyższa niż wskazana przez MIService, obsługa klienta kontaktuje się ze Zleceniodawcą drogą mailową aby uzyskać jego akceptację co do kwoty naprawy. Do czasu uzyskania drogą mailową akceptacji ze strony Zleceniodawcy, wszelkie dalsze czynności zostają zawieszone.
 4. Naprawione urządzenie jest odsyłane do Zleceniodawcy w tym samym dniu, kiedy zostaje naprawione. W przypadku opóźnienia w wykonaniu naprawy Zleceniodawca niezwłocznie informowany jest o zaistniałej sytuacji drogą mailową.
 5. MIService zwróci zużyte części tylko na wyraźne życzenie Zleceniodawcy wyrażone przed przystąpieniem do naprawy urządzenia. Elementy zużyte podczas naprawy są poddawane utylizacji.
 6. MIService zastrzega sobie możliwość zwrotu nienaprawionego sprzętu do Zleceniodawcy z powodu braku dostępności na wolnym rynku oryginalnych części zamiennych lub ich zamienników oraz innych niezależnych od serwisu czynników.

§6

Zwrot naprawionego sprzętu

 1. Naprawiony sprzęt zostanie zwrócony za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Zleceniodawcę.
 2. Zleceniodawca ma obowiązek sprawdzić stan oraz zawartość przesyłki przy odbiorze w obecności kuriera (WAŻNE!). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (np. uszkodzenia opakowania, uszkodzenia sprzętu, niekompletności) Zleceniodawca ma obowiązek spisać z kurierem protokół szkody, a następnie niezwłocznie poinformować MIService drogą mailową lub telefoniczną o zaistniałej sytuacji, w celu dochodzenia ew. odszkodowania od kuriera.

§7

Rozliczenie za Usługę

 1. Koszt naprawy zostanie podany na fakturze dołączonej do przesyłki zwrotnej po zrealizowaniu naprawy.
 2. Zapłata za Usługę następuje w momencie odbioru urządzenia przez Zleceniodawcę, przedstawicielowi firmy kurierskiej, który dostarcza urządzenie Zleceniodawcy lub poprzez wpłatę z góry na konto bankowe.
 3. W przypadku braku odebrania urządzenia od MIService w terminie 1 miesiąca od daty naprawy urządzenia, MIService zastrzega sobie możliwość przywrócenia urządzenia do stanu sprzed naprawy, o ile jest to technicznie możliwe.

§8

Gwarancja na Usługi i części

 1. MIService udziela 14-dniowej gwarancji rozruchowej na wykonane Usługi oraz na podzespoły wykorzystane w procesie naprawy.
 2. Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania urządzenia, klient nie zwróci się do Wykonawcy, wykonanie Usługi uważa się za prawidłowe.
 3. W okresie gwarancji MIService usunie wszelkie usterki podlegające gwarancji bezpłatnie.
 4. Okres gwarancji zaczyna się w dniu wydania urządzenia Zleceniodawcy przez MIService.
 5. Gwarancji udzielanej przez MIService nie podlegają inne elementy składowe urządzenia.
 6. Gwarancji udzielonej przez MIService nie podlegają usterki wynikające z normalnej eksploatacji i zużycia oraz powstałe w wyniku niezgodnej z przeznaczeniem lub nieprawidłowej eksploatacji urządzenia.
 7. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń będących wynikiem: modyfikacji sprzętu bądź oprogramowania, uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych na skutek zalania lub działania wilgoci, uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania, uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym przez producenta urządzenia.

§9

Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane:
 2. - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@miservice.pl,

  - pisemnie na adres: MIService ul. Choszczeńska 41 73-210 Recz

 3. Reklamacja powinna być złożona w sposób zapewniający identyfikację Klienta (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, numer telefonu i adres e-mail, oraz numer zgłoszenia przypisany do usługi, którego dotyczy reklamacja). Zgłoszone reklamacje nie dające możliwości jednoznacznej identyfikacji Klienta lub usługi nie będą rozpatrywane. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Odpowiedź udzielana jest w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu reklamacji i Sprzętu do firmy. Z zastrzeżeniem opóźnienia wynikającego z siły wyższej.
 4. Usterka związana z prezdmiotem reklamacji zostanie usunięta bezpłatnie z wyłączeniem kosztów przesyłki do/z serwisu.

§10

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. MIService zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie.
 3. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich zamieszczenia na stronie MIService.pl z tym zastrzeżeniem, że nie odnoszą się do Usług rozpoczętych przed zamieszczeniem aktualizacji Regulaminu.
 4. Jakiekolwiek spory będą załatwiane polubownie.
 5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących, sądem właściwym będzie sąd powszechny w Choszcznie.